EliudKipchoge,hétboek!

EliudKipchoge.Demandiedegeschiedenissteedsopnieuwdefinieert
metvoorheenondenkbareprestaties.Op25september2022
washijhetdie,tijdensdeBerlinMarathon,meteentijdvan2:01:09,
eennieuwwereldrecordneerzette.Ditboekviertdezeongekende
prestatie.Wateeneerditzinnenprikkelendeboektemogenverzorgen!
Bekijk case

Branding&PackagingDesignPowerkitchen

VoorhetjongeVeganbakmixen-merkPowerkitchen
isdeheleverpakkingslijnopdeschopgegaan.
Maarliefstzeventienproductsoortenhebben
eenheelnieuwpackagingdesigngekregen!
Enenkelesmakenhebbenooknogeenseengrote
éneenkleineverpakking.Eenschitterendeklus.
Bekijk case

HealthValleyEvent2023

HetjaarlijkseHealthValleyEventwaserweer!Ditisontmoetingsplaats
vooriedereendiezichbezighoudtmetinnovaties,businessenwetenschap
indeLifeSciences&Healthsector.Enwijhebbendeevent-inrichting
enmarketinguitstralingweeropmogentuigen!Eenbriljanteklus!
Bekijk case

Branding&VerpakkingenCoachNutrition

HetnieuwemerkCoachNutritioniseenfeit.
Dehelebranding,inclusiefhetontwerpvooralleverpakkingen
isonderhandengenomendeafgelopenmaanden.
Daarbijhoortookdemarketing,dewebsite,detagline,
alletekstenengazomaardoor.
Bekijk case

NNRunningTeam,TheFive-YearRun

HetNNRunningTeam,zebestaanalweervijfjaar!Tjongejonge!
Enallevijfdejarenzijnnugevangenineenprachtigboek
volschitterendbeeldmateriaal.Vanzinderenderecords
vantopatletenzoalsEliudKipchoge,AbdiNageeye,NienkeBrinkman
ennogvelenanderen,totgezelschapspelletjesnatraininginKenia.
Bekijk case

NieuwehuisstijlWavy

Eenaller-aller-állergloednieuwstehuisstijlvoorWavy!
DitNijmeegseadviesbureauvoorgedragsverandering
helptoverheden,bedrijvenenorganisaties
metinzichtkrijgeningedragenhetopzetten
vaneffectievebeïnvloedingsstrategiën.
Bekijk case

OntwerpTV-StudioHealthValleyTV

HealthValleyNetherlandsisindecember2020gestart
metHealthValleyTV.Daarvooristocheveneenleukeinrichting
voordeTV-studioontworpen!
Bekijk case

NNRunningTeamMarathonKit

HetNNRunningTeamishéteersteentotnutoe
enigeMarathonTeamterwereld.Enzehebbennuook
eenMarathonKit.Maaralleenvoordeluckyfew
Bekijk case

InterregEuropebrochureKissMe

Euregiolanceerteenprachtignieuwe
algemenebrochurevoorhetKISSMEproject.
Ditinitiatiefgaatbijdragenaaneenbeterbeleid
voorMKBbedrijveninEuropese
grensgebieden.Reynhardisbinnendeze
Europeseaanbestedingalsbureau
geselecteerd.
Bekijk case

FashionpackPostNL

PostNLenDaklaPackhebbeneenunieke
engiga-efficiëntepostoplossingontwikkeld
voordemode-enkledingbranche.
EnReynhardmochtbinnenditprachtigeproject
zoweldebrandingalshetverpakkingsontwerpverzorgen!
Bekijk case

InterieurOntwerpGrafischKabinet

VoorhetGrafischKabinetinArnhem
ontwikkeldeReynharddenaam,devolledige
communicatiestijlénhetInterieurontwerp
vandelocatie.Wateenbriljanteklus!
Bekijk case

ProductdesignénverpakkingsontwerpZorgpin

Daarissiedan!DeZorgpininclusiefcharmanteverpakking!
MetditstijlvollespeldjekanheelgoedzorgendNederland
oppassendewijzeonderscheidenworden.
Hétnieuwesymboolvanwaarderingvoordezorg.
Bekijk case

VerpakkingslijnInnopastry

Zestaanertochecht,zowelbijdeAlbertHeijn,
dePlus,HoogvlietalsdeJumbo:
deEasy-To-EatFramboosenTropicalwaar
ReynhardhetPackagingDesignvoorheeftgedaan.
Bekijk case

NieuwebrandingErgonJobs

Eindelijkallesanders!Metdeeennieuwenaam
éneenbijpassendenieuwebrandingisErgonJobshelemaal
toekomstbestendig.Wantwanneerjeeenmerkidentiteitgoedaanpakt,
isjouwmerkóókzonderlogoherkenbaar.
Bekijk case

Verpakkingslijn&BrandingPlazaVenetia

CulinairdesignvoorEuropa!HeelDuitsland,
België,DenemarkenénNederlandworden
geserveerddoorPlazaVenetia,denieuwelijn
mediterraansemaaltijdenvanPlazaFoods.
Bekijk case

Grafisch Ontwerpbureau, Reclamebureau en packaging design bureau in Nijmegen

Grafisch ontwerpbureau of reclamebureau? Hier bij ons in Nijmegen is dat om het even. Wij besteden het liefst zo min mogelijk tijd aan dergelijk snobisme.
Reynhard Ontwerp & Communicatie is simpelweg het creatiefste bureau voor branding, originele marketing en packaging design midden in Nijmegen.
Wij bieden opdrachtgevers krachtig, ongecompliceerd en strategisch design.
Dat resulteert in marketing uitingen met een heldere boodschap en hoge herinneringswaarde.
De focus ligt daarbij op Packaging Design (verpakkings ontwerp) Merkidentiteit (huisstijl en merkbewaking) en Marketing.

Heb jij een dergelijke case? Kom dan gerust langs voor een inspirerend gesprek over jouw merk, product of organisatie.
Dan kunnen we kijken hoe we jou kunnen helpen met het beter in beeld brengen van jezelf én jouw relevantie.
Het bureau is te vinden in hartje Nijmegen! Bellen met +31(0)24 420 06 44 of mailen kan natuurlijk ook.

Bekijk werk